ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Hydrogeologie

  • Hydrogeologické posudky

Zpracování odborných hydrogeologických posudků

Odborné posudky a konsultační činnost

Podklady pro územní plánování

Studie a návrhy zásobování vodou

  • Monitoring vod

Monitoring vod – kvality a zdravotní nezávadnosti povrchových  a

podzemních vod např. v okolí průmyslových areálů, benzinových

stanic, skládek, vodních zdrojů apod.

Sledování a hodnocení kvality podzemních a odpadních vod  dle

požadavků klienta, především v návaznosti na požadavky příslušných

orgánů státní správy  nebo na platné legislativní požadavky

Odběry vzorků podzemních, povrchových a odpadních  vod

  • Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje ( výběr místa pro

situování zdroje podzemní vody, zpracování projektové

dokumentace hydrogeologického průzkumu, zhotovení studny,

ověření vydatnosti vrtu hydrodynamickými zkouškami, odběr vzorku vody
a zajištění laboratorního rozboru dle vyhl.  č.252/2004 Sb.,

návrh pásma hygienické ochrany, sled, řízení a vyhodnocení prací

formou závěrečné zprávy, získání stavebního povolení vodního díla a
povolení nakládání s vodami apod.)

Pro stávající vodní zdroje ( hydrogeologický posudek stávajícího

vodního zdroje, podklady pro povolení nakládání s vodami, resp.

stavební povolení vodního díla, posouzení rizik ohrožení vodního

zdroje, výpočet potřeby vody dle požadavků zákazníka apod.)

Hydrogeologický průzkum skládek TKO a průmyslových skládek

Hydrogeologický průzkum pro veřejná pohřebiště ve smyslu zák. č.

256/2001 Sb., o pohřebnictví ( vhodnost lokality pro zřízení

veřejného pohřebiště, případně stávající pohřebiště způsobilé k

dalšímu pohřbívání, stanovení tlecí doby, zpracování Provozního řádu

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013