ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Ekologie

  • Environmentální právní audit

Hodnocení Vaší společnosti z hlediska souladu s legislativou v oblasti životního prostředí. Jedná se především o  posouzení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí, vyhodnocení případných nesouladů s platnou legislativou v oblasti životního prostředí. Na základě provedeného auditu bude provedeno stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu.

  • Výkon funkce externího podnikového ekologa

Nabízíme pro Vaši společnost výkon funkce externího podnikového ekologa.

  • Vodohospodářská problematika

Zpracování Provozních  a manipulačních řádů vodních děl ( vodovod,

kanalizace, studna apod.)

Zpracování Havarijních plánů

Zpracování Provozních řádů objektů dle ČSN 65 0201, ČSN 75 3415

Zpracování žádostí  vodoprávní problematiky ( vypouštění odpadních vod,

odběry vod, jednání s Povodím, správci toků apod.)

  • Provedení zkoušek těsnosti dle ČSN 75 0915

Provedení zkoušek těsnosti dle ČSN 75 09 05 u záchytných van, havarijních jímek apod.

  • Odpadové hospodářství

Zpracování žádostí  o souhlas  k nakládání s nebezpečnými odpady

Výkon funkce odpadového hospodáře

Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení

Zpracování provozních řádů zařízení

Zpracování provozních řádů ke zneškodňování a využívání autovraků

Zpracování plánů odpadového hospodářství původce

Zpracování zásad pro nakládání s odpady

Vedení evidence odpadů

Zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů

Zpracování Provozního řádu dočasného shromaždiště nebezpečných odpadů

Zřízení shromažďovacích míst dle vyhl. č. 383/2001 Sb.ve znění vyhl. č.

41/2005Sb.

Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vzorkování odpadů, zajištění rozborů v akreditované laboratoři ČIA

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013