ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Legalizace studní

Podle ustanovení článku II. bodu 2 zákona č.20/2004 Sb., kterým  se mění zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách ( vodní zákon), vzniká pro všechny, kteří využívají podzemní vodu ze svých studní, povinnost legalizace těchto studní.

Ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch vydaných povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod ( tzv. nakládání s vodami), která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001. Povolení k nakládání s vodami, která byla vydána po 1.1.2002 platí i nadále.

Povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod se může dotýkat  např. následujících subjektů:

  • Podnikání v zemědělství -  chov dobytka a jeho napájení,  zavlažování, mytí apod.
  • Drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulic apod.
  • Provozovatelů veřejných koupališť – napouštění
  • Provozovatelů lyžařských areálů – zasněžování pomocí vodních děl
  • Majitelů rybníků
  • Fyzických osob – odběr podzemní vody ( pro  pitné nebo užitkové účely), odběr povrchové vody( zalévání apod.)

Ten, kdo nakládá s vodami neoprávněně, se vystavuje sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000,0 Kč a v případě právnické nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000,0 Kč.

Pro povolení k nakládání s vodami  musí být vypracovaný – hydrogeologický posudek –  vypracovaný osobou s odbornou způsobilostí – hydrogeologem.

Pokud není studna povolena jako stavba, jsme schopni zajistit projektovou dokumentaci studny vypracovanou autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb.

Z důvodu složitosti problematiky je níže v tabulce  uveden přehled možných případů existence studní, kterých se týká legalizace:

Vznik studny Stavební povolení

Rozhodnutí o přípustnosti stavby

Nakládání

s vodami

Co je nutné zajistit
Do 1955 Není třeba Není třeba Studna je povolená
1956 – 2001 Existuje Existuje Prodloužit platnost povolení k nakládání
Od 2002 Existuje Existuje Studna je povolená
1956 – 2007 Existuje Neexistuje Žádost o povolení k nakládání s vodami

- hydrogeologický posudek a dokumentace dle vyhl. 432/2001 Sb.

1956 – 2007 Neexistuje Neexistuje žádost o stavební povolení

- projektová dokumentace studny

- dokumentace dle vyhl. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k nakládání  s vodami

- hydrogeologický posudek a dokumentace dle vyhl.č. 432/2001 Sb.

POZOR: Výše uvedené se však týká pouze fyzických osob nepodnikajících. Pokud v dané nemovitosti podnikáte, nejedná se o individuální zásobování domácností pitnou vodou, a pro daný odběr je třeba mít všechny souhlasy. A to i tehdy, jestliže studna vznikla před rokem 1955.

Proto nabízíme touto cestou odbornou a kvalifikovanou pomoc  v dané záležitosti.

Nabízíme jak kompletní vyřízení povolení, tak i zajištění pouze jejich částí.

CENA – náročnost legalizace studny a finanční náklady s tím spojené jsou závislé  na potřebě doplnění nutné dokumentace a proto bude cena stanovena  od každého konkrétního daného případu.

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013