ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Geologie

  • Geologické posudky

Analýza geologické prozkoumanosti, rešeršní práce

Podklady pro územní plánování

Návrh optimálního rozsahu průzkumu a metodiky průzkumných prací

Provedení geologického průzkumu v optimálním rozsahu

Geochemické studie a posudky

  • Analýza rizik

Zpracování Analýzy rizik  dle platného Metodického pokynu  MŽP ČR pro

analýzu rizik ( Zpravodaj MŽP ČR č. 8/1996) a Metodiky FNM ČR „Zásady pro zpracování analýzy rizik, které
jsou platné ode dne 11.11.1996

  • Sanační geologie

Komplexní průzkum rozsahu a stupně znečištění horninového prostředí

( skládky, průmyslová a zemědělská činnost)

Havarijní průzkum a monitoring kontaminace

Projekty sanace saturované a nesaturované zóny

Poradenství a posudková činnost v oboru sanační geologie

Odborný dozor při provádění sanačních prací

Sledování rozsahu polutantů v průběhu sanace

Monitoring přirozené atenuace

Postsanační monitoring

Zajištění odběrů vzorků zemin a vod

Zajištění laboratorních rozborů zemin a vod v akreditovaných

laboratorních ÈIA

  • Ekologický audit

Zpracování Ekologického auditu a vyhodnocení závazků z hlediska

ochrany životního prostředí je prováděno ve smyslu Metodického pokynu

Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR a MŽP ČR

ze dne 18.05.1992

One Response to Geologie

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013