ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Havarijní plán

Nabídka zpracování Havarijního plánu

Na základě § 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách  a o změně některých zákonů ( vodní zákon) stanovilo Ministerstvo životního prostředí ČR vyhláškou  č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků následující povinnosti při nakládání se závadnými látkami:

  • zpracovat Havarijní plán
  • vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém
  • vést provozní dokumentaci
  • vyhodnocování a evidenci výsledků kontrol

Tato povinnost vzniká od 1. května 2006

Nabízíme provedení následujících prací vedoucích ke splnění výše uvedené povinnosti v souladu s platnou legislativou:

  • vyhodnocení stávajícího stavu nakládání se závadnými látkami
  • vypracování Havarijního plánu
  • projednání problematiky na místně příslušném vodohospodářském úřadě
  • schválení Havarijního plánu na místně příslušném vodohospodářském úřadě
  • navržení, zpracování a zavedení odpovídajícího  kontrolního systému
  • provoz, evidence a vyhodnocení kontrolního systému

Práce  budou prováděny  odpovědným řešitelem, tj. osobou odborně způsobilou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v souladu s §3,  zákona č. 66/2001 Sb., o geologických pracích, Osvědčení MŽP ČR, Č.j.3189/630/18714/01.

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013